Wilton's Music Hall - Photo: James Perry

Wilton’s Music Hall – Photo: James Perry